Αρχείο για 24 Απριλίου 2011

ΠΑΣΧΑ ΚΥΡΙΟΥ ΠΑΣΧΑ

Τά Στιχηρά τού Πάσχα

  Συνέχεια

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Χριστός Ανέστη εκ νεκρών,
θανάτω θάνατον πατήσας
και τοις εν τοις μνήμασιν,
ζωήν χαρισάμενος

Αληθώς Ανέστη ο Κύριος…